Obchodní podmínky

Prodávající

Provozovatelem internetvého obchodu www.studiospani.cz je Bronislav Hrabák . IČ: 03820416

Sídlo:
                                 Hrabák Bronislav
                                 Srdov 9
                                 411 46  Liběšice

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Cena

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího.

Objednání zboží

Zboží zobrazené na e-shopu www.studiospani.cz je možné objednávat pouze prostřednictvím objednávkového formuláře tamtéž.

Osobní data, která uvedete během objednání zboží na e-shopu www.studiospani.cz nebudou poskytnuta třetím osobám a slouží výhradně pro potřeby obchodu – pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky a případnou komunikaci s Vámi.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícího i Prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Přijetí a vyřízení objednávky

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné a o přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.

Většina zboží na e-shopu je skladem. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty. Pokud například vyjádří objednávkou zájem o jeden konkrétní výrobek více kupujících, avšak počet těchto výrobků na skladě není dostatečný k pokrytí poptávky všech, potvrzení o přijetí objednávky tohoto výrobku bude doručeno počtu kupujících podle množství výrobků na skladě (potvrzování objednávek na toto zboží začíná první doručenou objednávkou) a ostatním kupujícím bude oznámeno, že zboží již není na skladě, a tedy je jejich objednávka stornována (případně část objednávky).

Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku do hodiny od jejího odeslání, v takovém případě bude objednávka považována za zrušenou a nebude vyřízena. Storno můžete provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo objednávky.

Platební podmínky a doprava zboží

Prodávající se zavazuje prodat Kupujícímu zboží v takové ceně, která byla aktuální u tohoto výrobku v okamžiku přijetí objednávky Prodávajícím. Ceny uvedené u zboží jsou platné po dobu, kdy jsou takto zobrazeny v internetovém rozhraní e–shopu. Kupující má možnost zvolit dopravení zboží buď prostřednictvím České pošty nebo si zboží sám vyzvedne v kamenné prodejně.

Doprava Českou poštou po České republice

K ceně zboží je přičteno dále poštovné. V takovém případě může zákazník zvolit, zda si přeje:

  • zaslat zboží na dobírku a zaplatit cenu objednávky při převzetí zboží – poštovné 140 Kč,
  • nebo zaplatit cenu objednávky předem na účet převodem poštovné 100 Kč.
Doprava Geis na Slovensko

K ceně zboží je přičteno dále poštovné. V takovém případě může zákazník zvolit, zda si přeje:

  • zaslat zboží na dobírku a zaplatit cenu objednávky při převzetí zboží – poštovné 290 Kč (částka je následně přepočítána na eura pevným kurzem 24 Kč/€) nebo 11 €,
  • nebo zaplatit cenu objednávky předem na účet převodem – poštovné 240 Kč (částka je následně přepočítána na eura pevným kurzem 24 Kč/€) nebo 9 €.
Osobní převzetí
 
Cena zboží je konečná. Kupující si může zboží převzít po tel. dohodě v sídle provozovny. V takovém případě může zákazník zvolit, zda si přeje:
  • zaplatit cenu objednávky předem na účet převodem,
  • nebo zaplatit cenu objednávky hotově na prodejně.
Převzít zboží si zákazník může v pracovní dny od 8:00 do 15:00. V jiný čas kdykoliv po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!

Doba dodání

Doba dodání u zboží, které je skladem, je do týdne od přijetí objednávky. U ostatního zboží je doba dodání uvedena. Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1818 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 30 dní od převzetí zboží. Důvod vrácení zboží přitom nemusí sdělovat. V případě přijetí vráceného zboží zpět Vám celou uhrazenou částku za zboží včetně nákladů na dodání zboží vrátíme nebo zboží vyměníme za jiné.

Pokud se rozhodnete pro odstoupení od kupní smlouvy, postupujte následovně:

1.     <!--[endif]-->Vrácené zboží musí být nepoškozené, nesmí jevit známky používání.

2.     <!--[endif]-->Uložte zboží (všechny jeho části) do původního obalu (rozdílné je to v případě odeslání zboží na reklamaci, kdy stačí zaslat zboží v jakémkoliv i neoriginálním obalu) a to včetně veškeré dokumentace – nezapomeňte přiložit originální doklad o koupi (daňový doklad), případně další dokumenty.

3.     <!--[endif]-->Původní obal musí být nepoškozený a dobře chráněný proti poškození či popsání. Není možné obal pouze oblepit lepící páskou či obvázat provázkem (to znamená, že nesmí být nic napsáno ani přímo na obalu - např. adresa odesílatele a adresáta). Pokud bude zboží vráceno v poničeném, potrhaném či popsaném obalu, bude zákazníkovi z vracené částky za toto zboží odečten poplatek 50Kč sloužící k zajištění nového adekvátního obalu a k němu patřících popisků.

4.     <!--[endif]-->Jako součást balíku s vráceným zbožím odešlete při odesílání balíku na naši adresu dopis případně email s formulářem, který je součástí potvrzovacího emailu Vaší objednávky, a který přišel na vaši emailovou adresu. Místo přiloženého formuláře můžete použít vlastní text, který bude obsahovat:
- větu o tom, že odstupujete od smlouvy (objednávky),
- číslo smlouvy-objednávky,
- datum objednávky,
- seznam zboží, které vracíte,
- číslo účtu, na který mají být zaslány peníze,
- Vaše jméno, datum, podpis.

5.     <!--[endif]-->Balík označte nápisem „Vrácené zboží“ a balík odešlete doporučeně, nikoliv na dobírku (takový balík nebude vůbec převzat) na adresu kamenné prodejny (Studio spaní Josef Janoušek, Nové Syrovice 104, 675 41).

6.     <!--[endif]-->Náklady na vrácení zboží hradí kupující (neplatí pro reklamace!).

7.     <!--[endif]-->Peníze za vrácené zboží Vám budou poslány pouze na účet převodním příkazem a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve.

8.     <!--[endif]-->Aby bylo odstoupení od kupní smlouvy účinné, musí být zboží odesláno ve lhůtě 30 dnů (určující je datum na razítku přepravce) ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a musí obsahovat všechny výše zmíněné náležitosti. Nezapomeňte prosím na přiložení dopisu (případně zaslání emailu) vyjadřujícího Vaši vůli odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dopis (email) nebude odeslán taktéž ve lhůtě 30 dnů, nemůže být odstoupení od kupní smlouvy považováno za platné.

Prodávající vystaví na vrácené, převzaté a již uhrazené zboží, opravný daňový doklad na základě kterého bude Kupujícímu vrácena uhrazená částka za vrácené zboží. Kupující je povinen uhradit cenu za dopravu!

Rozpor s kupní smlouvou

Rozporem s kupní smlouvou se rozumí stav, kdy výrobek není ve shodě s kupní smlouvou, tzn. neodpovídá stavu v jakém jej kupující zakoupil. Pokud se vada na výrobku projeví během prvních 6 měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že tato vada existovala již v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci. Pokud při převzetí zboží není výrobek ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající uvedl bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě výměnnou zboží. Pokud není takováto náprava ze strany prodávajícího možná, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží případně odstoupit od kupní smlouvy. Pokud však kupující při uzavírání kupní smlouvy o tomto rozporu věděl, případně ho sám způsobil, jeho práva na výměnu, opravu či odstoupení od kupní smlouvy z důvodu tohoto konkrétního rozporu zanikají.

Doporučený postup při poškozeném obsahu převzaté zásilky 

Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem nebo je obal přebíraného zboží pomačkán, je kupující povinen tento stav, zaznamenat do přebíracího protokolu přepravce (kopii toho protokolu je nutné si od řidiče vyžádat!). V případě, že zásilka nevykazuje známky poškození a je adresátem potvrzen přebírací protokol dopravci, stává se zásilka vlastnictvím kupujícího. Po převzetí zásilky je další reklamace ohledně poškození zásilky řešena s dopravcem. 

Kupující je povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci na kterékoliv pobočce České pošty ve lhůtě do 2 pracovních dnů od převzetí předložením zásilky ve stavu, v jakém byla dodána. Česká pošta nepřijme reklamaci, pokud byla reklamovaná závada patrná už při dodání. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. 

Doporučujeme kontaktovat dopravce bez odkladu, výrazně tak přispějete ke kladnému vyřízení reklamace. 

Problémy s doručením 

Balíky Do ruky jsou doručovány v rámci běžné pochůzky v rozmezí 8 – 16 hodin. 

V případě, že i přes veškerou snahu o doručení balíku byl pokus o doručení neúspěšný, je zásilka uložena na nejbližší ukládací poště. O uložení zásilky je adresát informován papírovým oznámením, v případě předaných kontaktních údajů na adresáta i prostřednictvím SMS anebo e-mailu. 

V případě neobdržení zásilky v uvedeném termínu doporučujeme kontaktovat Českou poštu, infolinka 840 111 244, email info@cpost.cz a informovat se, zda nedošlo k uložení zásilky na pobočce, aniž bylo dodáno do schránky oznámení. U balíku Do ruky je zásilka na poště uložena 7 dní. 

<!--[endif]-->

Reklamační řád

Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Okamžikem převzetí zboží se stává kupující vlastníkem zboží. Není-li uvedeno jinak, je záruka na všechno dodané zboží 24 měsíců. Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující práva z vad na základě dokladu o koupi zboží (faktury) vydaného Prodávajícím.

Prodávající není povinen vydávat samostatné záruční listy - postačuje, dodá-li kupujícímu doklad o koupi zboží (fakturu).

Místem uplatnění reklamace je adresa kamenné prodejny. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ihned po zjištění závady. Další užívání výrobku může znemožnit určení původu vady (určení oprávněnosti reklamace). Z tohoto důvodu nebude brán na pozdější uplatnění reklamace zřetel.

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. V opačném případě nebude zboží přijato k reklamačnímu řízení.

Reklamaci je možné uplatnit pouze na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou při výrobě případně technologického postupu (záruka na výrobní vady, vady materiálu). Takové vady se zpravidla objeví již po krátkodobém používání výrobku. Tyto vady zboží, které mohou být zjevné i skryté, jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi.

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany Kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné pro daný typ zboží a závady vzniklé působením živlů. Prodávající neodpovídá za vzniklé vady či poškození koupeného zboží během dopravy.

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Kupující dále bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží.

Pokud zboží neplní svůj účel, mohou nasta následující situace:

A. Neodpovídající jakost při převzetí.
Zákazník může žádat o výměnu nebo opravu zboží. Na výměnu má kupující nárok, pokud nejde o nepřiměřený požadavek (to znamená, že závadu nelze odstranit nějakým jednoduchým úkonem). Není-li oprava či výměna možná, může zákazník od smlouvy odstoupit. Je také možné hned při výskytu vady požádat o poskytnutí slevy z kupní ceny.

B. U zakoupeného zboží se v záruční době vyskytla vada.
Mohou nastat následující situace:
     a) Jedná se o podstatné porušení smlouvy. Kupující si může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo požádá o slevu.
     b) Jedná se o nepodstatné porušení smlouvy. Kupující může žádat o odstranění vady nebo slevu. Odstoupit může, pokud mu bude odmítnuto, aby byla závada                    odstraněna, nebo nebude odstraněna včas.

Jak postupovat

1.     <!--[endif]-->Kupující oznámí Prodávajícímu reklamaci zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu info@studiospani.cz. Při podání reklamace uveďte prosím číslo vaší objednávky (je na dokladu o koupi zboží–faktuře) a popis zjištěných vad zboží a jejich projevy včetně fotografie zjištěné vady.

2.     <!--[endif]-->Po podání reklamace rozhodne Prodávající o dalším postupu a do 30 dnů seznámí s rozhodnutím Kupujícího, případně navrhne další postup reklamace.

3.     <!--[endif]-->V případě přijetí reklamace bude kupující vyzván, aby zboží společně s dokladem o koupi zboží–fakturou (nebo záručním listem byl-li vydán) zaslal či donesl na adresu kamenné prodejny. Při zasílání zvolte doporučený balík České pošty, nikoliv dobírku, ta nebude přijata. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu tohoto dopravného.

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/reklamace-a-bezplatne-mimosodni-reseni-spotrebitelskeho-sporu/). Prodávající může souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.<!--[endif]-->

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Vaše Studio spaní

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.